จิตบริการ

ประสานความร่วมมือ

มุ่งผลสัมฤทธิ์

ยึดหลักธรรมาภิบาล

SPB2 Model

  • จิตบริการ ประสานความร่วมมือ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงาน

 

ONET

 

RT

NT

 

อื่น ๆ

Educational Measurement

 

  แนะนำ

เรื่องเด่น เรื่องร้อน เรื่องน่าสนใจ เรื่องที่ควรรู้ ฯลฯ

ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2563
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

นิเทศสาร

  • ฉบับที่ 1 : มกราคม 2559
  • ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม 2559
  • ฉบับที่ 3 : พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           คลังหลักสูตรศึกษาด้วยตนเองออนไลน์ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ปฏิทินกลุ่มนิเทศ