ประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.สพ.2

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.สพ.2

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 3

นิเทศ เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 3 กลุ่มโรงเรียน ทศมิตร และกลุ่มโรงเรียนท่าจีน มีดังนี้

ปฏิทินการนิเทศ

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ ๓

วันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

วัน เดือน ปี นิเทศ

เรื่องนิเทศ

โรงเรียน

วันประเมิน

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๖

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ ๓

วัดเนินพระปรางค์

๒,๓,๖ ม.ค.๕๗

๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ ๓

วัดใหม่นพรัตน์

๒,๓,๖ ม.ค.๕๗

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๖

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ ๓

วัดย่านซื่อ

๘-๑๐  ม.ค.๕๗

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๖

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ ๓

บ้านโคกงูเห่า

๑๓-๑๕ ม.ค.๕๗

๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๖

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ ๓

วัดลาดประทุมทอง

๑๓-๑๕ ม.ค.๕๗

๓ ม.ค. ๒๕๕๗

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ ๓

วัดไชยนาราษฎร์

๒๗-๒๙ ม.ค.๕๗

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ

ศน.ปราณีย์  เอกมอญ และ ศน.นวรัตน์ พูนใย

เผยแพร่ผลงานสื่อภาษาไทย

สพป.สพ.2 ได้แจ้งให้โรงเรียนส่งสื่อ นวัตกรรมการสอนภาษาไทยที่ผลิตขึ้นเองและสามารถใช้สอนอย่างได้ผล เพื่อคัดเลือกเผยแพร่ไปยังสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ "สื่อส่งเสริมการอ่าน (Double Sliding card) ของ นางสมพร พลไกร โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม"  ขอแสดงความชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

แจ้งเปลี่ยนแปลงการบรรยายทางวิชาการ

          แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาบรรยายทางวิชาการ ในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7 เฉพาะวันที่ 30 สิงหาคม 2556 บรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู” โดย นายยืนยง ราชวงษ์  ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ จากเดิมเวลา 13.00 – 16.00  เปลี่ยนเป็น 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สพ.2 ขอเชิญบุคลากรในโรงเรียนตามรายชื่อที่ส่งมาแล้ว เข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามเวลาที่แจ้งเปลี่ยนแปลง  หากท่านยังไม่ได้ส่งรายชื่อครูเข้ารับการฟังการบรรยาย สามารถส่งเพิ่มเติมได้โรงเรียนละ 1-2 คน มายัง สพป.สพ.2 หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 

เตรียมรับการประเมินรักษาสภาพ โรงเรียนในฝัน

สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนในฝันเตรียมรับการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน เน้นคุณธรรม จริยธรรม การบูรณาการศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งจะประเมินให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2556 นี้ ส่วนในรายละเอียดนั้น สพฐ.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

แจ้งผลการประเมินโรงเรียนนำร่อง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สพ.๒

ผลการประเมินโรงเรียนนำร่อง  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

ของโรงเรียนในสังกัด  สพป.สพ.๒

 สพฐ. แจ้งผลการประเมินโรงเรียนนำร่อง  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  โดยผลการประเมิน  พบว่า  โรงเรียนนำร่องในสังกัด สพป.สพ.๒  ทั้ง ๑๐  โรงเรียน  ได้แก่  ๑) วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ๒) โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว  ๓) โรงเรียนวัดรางบัวทอง  ๔) โรงเรียนบ้านหัววัง  ๕) โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์  ๖) โรงเรียนวัดสระพังลาน ๗) โรงเรียนวัดจำปา ๘) โรงเรียนวัดคณฑี  ๙) โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ และ ๑๐) โรงเรียนบ้านสระกระโจม  มีผลการประเมินผ่านการพิจารณาเข้าขอรับตราสัญลักษณ์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๔