บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 11 คน

ที่ รูปภาพ ชื่อ - สกุล การศึกษา
1 นางสุมาลี สุธีกุล
 1. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.)
  สาขา บริหารการศึกษา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
  สาขา วิจัยการศึกษา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
  สาขา การศึกษาปฐมวัย
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 น.ส.ปราณีย์ เอกมอญ
 1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
  สาขา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)
  สาขา วิชาเอกสุขศึกษา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3 น.ส.จันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์
 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.)
  สาขา การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
  สาขา การบริหารการศึกษา
  วิทยาลัยครูนครปฐม
 3. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
  สาขา สุขศึกษา
  วิทยาลัยครูนครปฐม
4 นางชุติมา แผลงศรี
 1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
  สาขา หลักสูตรและการสอน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)
  สาขา วิชาโสตทัศนศึกษา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5 น.ส.นวรัตน์ พูนใย
 1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
  สาขา วิจัยการศึกษา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
  สาขา การประถมศึกษา
  สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
6 นายนิกร ขวัญเมือง
 1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(คอ.ม.)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. การศึกษามหาบัญฑิต(กศ.ม.)
  สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
  สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  สถาบันราชภัฎพระนคร
7 นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
 1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
  สาขา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
  สาขา ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8 นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์
 1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
  สาขา การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 2. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
  สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9 น.ส.จุฑามาศ วงศ์แสง
 1. การศึกษามหาบัญฑิต(กศ.ม.)
  สาขาเทคโนโลยี​การศึกษา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.)​
  สาขาวิชา​ การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ​ธนบุรี
 3. ครุศาสตรบัณ​ฑิต​
  สาขา​ ภาษา​อังกฤษ​ (ค.บ.)​
  มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นครปฐม​
10 นางศานันท์ฐินี ศิลาดี
 1. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
  สาขาประถมศึกษา
  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
 2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11 นายกฤษฎา ทรัพย์ขำ
 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
  การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี